söndag 15 mars 2009

Med vänstern i välfärdens och utbildningens nedförsbacke

Insändare i Newsmill


Med vänstern i välfärdens och utbildningens nedförsbacke 

Den svenska skolan har under lång tid försämrats på en rad viktiga områden. Vår nuvarande regering har påbörjat en process för att vända den nedåtgående utvecklingen. Den svenska vänstern är nu på krigsstigen och den debatt som förs blir allt hätskare och allt ohederligare.

Under 40 års tid har svenska elevers kunskap i många viktiga ämnen försämrats relativt omvärlden och relativt den äldre svenska skolan. En empirisk bedömning av den pedagogik som tillämpats visar att den till stora delar varit misslyckad. Kunskapsnivån verkar minska då antalet professorer i pedagogik ökar. Pedagogikens misslyckande verkar inte bara vara ett svenskt fenomen utan har även drabbat en del andra västländer. I Sverige har detta dessutom förstärkts av den vänsterpolitik som bedrivits och det finns goda skäl att förändra skolpolitiken, vilket vår nuvarande regering har påbörjat.

Elitklasser är ett exempel på ett bra initiativ även om namnet är psykologiskt illa valt och nästa steg måste bli att nivån höjs i hela landet. I matematik har eleverna tappat ett års kunskap under en tioårsperiod. Om man sen betänker att denna utveckling har pågått i 40 år blir bilden skrämmande! Matematik är grundläggande för naturvetenskap och teknik, som i sin tur är basen för vårt välstånd och vår förmåga att lösa de stora utmaningar som vår planet står inför. Med denna bakgrund blir man ledsen då t.ex. Göran Greider hånfullt uttrycker förakt mot de elever som ska gå i dessa elitklasser. Han kallar dem nördar och ser stora faror förknippade med detta. De fåtal elever som går i elitklasser i matematik kan kanske i bästa fall nå den nivå som 60-talets studenter hade, så vad är problemet egentligen? Varför är vänstern så rädda för matematik?

Ett annat riktigt lågvattenmärke står miljöpartiets Mats Pertoft för när han på Newsmill (11/3) hävdar att dödsskjutningarna på en tysk skola kan förklaras av det auktoritära skolsystemet. Sedan lyckas han dessutom koppla det inträffade till den svenska regeringens skolpolitik. Vilket oseriöst försök att vinna billiga politiska poänger. Att på detta sätt utnyttja den tragedi som inträffat är i högsta grad osmakligt! Är det något man ska diskutera i detta fall, så är det begränsning av vapentillgång, psykisk ohälsa och mobbning. I den svenska skolan förekommer dagligen anlagda bränder, hot och våld mot lärare och mellan elever. Kanske detta beror på den svenska icke-auktoritära och jämlikhetssträvande skolpolitiken? Jag drar inte den slutsatsen här men det vore åtminstone en slutsats som kunde vara statistiskt rimlig att dra. Att däremot dra slutsatser likt Mats Pertoft från ett mycket litet antal händelser är fullständigt horribelt!

Vänsterpolitikerna lever i en drömvärld där allt kan lösas genom att man går på de bakomliggande orsakerna och där ingen symptombekämpning är acceptabel. Elever som ständigt stör sina kamrater får t.ex. aldrig flyttas till specialklasser. Det finns enbart rättigheter men inga skyldigheter. Så går år efter år, decennium efter decennium, utan att någonting blir löst. Under tiden accepterar man att tusentals elever går miste om den undervisning de har rätt till. Betyg och läxor behövs förstås inte heller i vänsterns fantasivärld. Vänsterns motstånd mot betyg och läxor är löjeväckande, om man ser det med ett internationellt perspektiv. Vore det svenska skolsystemet så överlägset, från nästan obligatoriskt dagis till gymnasium, så skulle väl svenska ungdomar ligga i topp när det gäller allt från kunskaper och psykisk hälsa? Sådana rubriker har dock lyst med sin frånvaro!

Vår nuvarande regering gör ett bra arbete. Fortsätt nu med återinförandet av det som fungerat tidigare, t.ex. mer maktmedel för lärare att stävja olämpligt uppförande, allmän och särskild kurs, stadiumspecifik lärarutbildning, samt obligatoriskt betyg vid fler tillfällen. Detta innebär inte Caligulas återkomst - har vänstern någon som helst förmåga att se nyanser? Varje liten förändring (i en för vänstern oönskad riktning) gör att man skriker som om man tror att skolagan införts igen. Allt är svart eller vitt. Självklart finns det många saker i den svenska skolan som är bra och som ska behållas. Grupparbeten, temaarbeten och träning i kritiskt tänkande har sin plats, men inte på så stor bekostnad av individens baskunskaper/färdigheter som idag är fallet. En höjning av lärarnas ämnes- och pedagogiska kompetens, lön och status är också nödvändig. Skolledarna borde dessutom vara högt stående pedagoger med möjlighet att prioritera pedagogiska frågor, vilket inte alltid är fallet idag när budgetfrågorna tar överhanden.

Vänsterns skolpolitik präglas av okunskap, kunskapsförakt och är djupt orättvis. Rättvisa är inte att hålla alla på samma låga nivå, utan att acceptera olikheter och ge alla möjligheten att utveckla sin fulla potential. Om jag skulle sänka mig till vissa vänsterdebattörers debattnivå så skulle jag påstå att man vill sänka folkets förmåga till logiskt och matematiskt tänkande, eftersom ett sådant folk är lättare att manipulera. Jag skulle också påstå att de senaste årens debatt om A-kassan visar att man är på god väg att lyckas. Sen skulle jag kunna jämföra vänsterns jakt på begåvade ungdomar med Pol Pots likvidering av intellektuella. Men till den nivån vill jag inte sänka mig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Stickan's Blogg

Välkommen till Stickan's Blogg. Här kommer jag att skriva om det som intresserar mig för tillfället. I början var det mycket snus och politik men på senaste tiden har det mest varit klimat.